دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

عادات مطالعه دانشجويان

آرمسترانگ و سوپروي(1997)بيان كردند كه تلويزيون بشدت بر  يادگيري و تمركز تاثير دارد زيرا اساسا تلويزيون تنها موسيقي بدون كلام نيست. اصوات صوتي در مكالمه گفته مي شود كه  پردازش  صوتي را كه در درك مطلب و  يادگيري اطلاعات كلامي موثر است  مختل مي كند. اين محققان در مطالعه خود بر روي 83 دانشجو در مورد بازخواني صوتي(اعداد و ارقام) و تجسم فضايي حافظه كاري در محيط هاي ساكت و هنگام روشن ودن تلويزيون بررسي كردند. در هنگام روشن بودن تلويزيون حافظه صوتي آسيب ديد اما عملكرد تجسم تغييري نشان نداد. كوهن و همكاران(1980) به اثرات صداي هواپيما بر دانش آموزان نزديك فرودگاه توجه كردند آنها نه تنها به عملكرد علمي بلكه به استراتژيهاي توجهي، مداومت در حل مسئله و عملكرد شناختي در طول يك سال توجه كردند آنها به اين نتيجه رسيدند  كه افراديكه با صدا مواجهه بودند مقاومت كمتري در برابر آشفتگي هاي شنيداري داشتند و مداومت كمتري در حل مسئله در مقايسه با دانش آموزان مدارس بي سرو صدا داشتند.

 
Turnball (1997) عادات مطالعه دانشجويان و حساسيت آنها به صدا را ارزيابي كردند. كليه افراد يك آزمون درك مطلب تحت شرايط سكوت و پر سروصدا را انجام دادند و بر خلاف انتظار آنها دانشجوياني كه يك وضعيتي را ترجيح داده بودند عملكرد بهتري در آن وضعيت نداشتند. در حقيقت كليه شركت كنندگان در شرايط مواجهه با صدا كمي بهتر بودند . دو متغير مهم در اينجا وجود دارد:

 
سابقه مطالعه با صداDaousis  و  Mckolive(1986)نشان دادند كه عادت  به مطالعه مهم است. در افراديكه همواره با موسيقي مطالعه مي كنند يا در شرايط سكوت ، الگوي عملكرد متفاوتي وجود دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۳:۵۷ توسط:گيتي موضوع:

وظايف پردازش اطلاعات

تاثير استرس بر وظايف پردازش اطلاعات بطور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است(Smith 1990,Loeb 1986) گلاس(1970)در بررسي اثرات صدا بر عملكرد به اين نتيجه رسيدند كه احتمالاً اثر صدا بر عملكرد بواسطه تاثير آن بر قابليتهاي پردازش اطلاعات فرد و تمايل فرد به استفاده از فرايندي است كه به نحوي سبب افزايش اين قابليت ها ميشود بوجود مي آيد(17)نتيجه بيشتر مطالعات تحقيقي در اين زمينه اين بوده كه استرس(چه محيطي و رواني)ميتواند اثر قطعي بر كارايي عملكرد داشته باشد(Smith 1990).اين اثرات هم بصورت شاخص هاي عملكردي (زمان واكنش و دقت) وهم شاخص هاي فيزيولوژيك(فشارخون، تغييرات ضربان قلب) گزارش شده است. بطور دقيق تر مواجهه با استرس يك اثر منفي بر فرآيندهاي حافظه و توجه دارد(Fox,Bukhout,karmer 1990) اين اثر استرس از مطالعات ميداني متفاوت گزارش شده است.در مطالعات آزمايشگاهي اثر استرس بر حافظه، استرس رواني توسط بار ذهني يا رواني  و نيز صدا يا ساير عوامل اعمال مي شود. صدا اغلب بعنوان يك استرس زاي محيطي شناخته مي شود.(Veldman,1992 , Smith,1990, Daee & Wilding,1977;Loeb,1986) آشفتگي هاي حافظه در اثر صدا در بحث يادگيري و حافظه نشان داده شده است كه بدليل مشكلات بر توجه متمركز شده است. علاوه بر اين بازخواني اطلاعات نيز در صدا مشكل بوده است .با اين حال  پردازش اطلاعات تحت استرس القاء شده ميتواند سريعتر اما با دقت كمتر انجام شود(Hockey & Hamilton 1983)) وجود صدا در طول وظايف هوشياري يا توجه مداوم منجر به آلارمهاي نادرست بيشتري شده است.Jones,Smith & Broadbent 1979))  صدا باعث بروز آشفتگي هاي شناختي و حافظه ضعيف در  كودكاني كه در محيطهاي پر سرو صدا زندگي مي كنند در مقايسه با كودكان محيطهاي ساكت شده است(Cohen, Evans,Krantz & Stakals 1980). صدا ارتباط آموزشي در كلاس را مختل مي كند  تا آنجا كه روش آموزشي استفاده شده در مدارس نزديك فرودگاه اغلب تحت عنوان آموزش "وقفه موشك" معروف شده است. كوهن و واينشتاين(1981)چندين مطالعه را بررسي كردند كه پس از كنترل عوامل اجتماعي و اقتصادي مشخص شد كه عملكرد آموزشي كودكان در مدارس ساكت بهتر از مدارس كودكان پر سر و صداست. كوهن و واينشتاين  همچنين در تحقيقي نشان دادند كه مهارتهايي از قبيل تميز شنيداري و قدرت روخواني در كودكاني كه در محيط پر سروصدا زندگي مي كنند حتي اگر مدرسه آنها در محيط پر سروصدا نباشد آسيب مي بيند. Beentjes و همكارانش(1996) پرسشنامه اي را در مورد عادات مطالعه در بين كودكان مدارس تكميل كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بيش از 90% كودكان تكاليف خود را در حين گوش دادن به موسيقي و 50 درصد در حين تماشا كردن تلويزيون انجام مي دهند. تعداد زيادي از افراد اعتقاد دارند كه استفاده از رسانه زمينه بر عملكرد تكاليف تاثير سوء دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۲:۲۷ توسط:گيتي موضوع:

پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات جنبه هاي مختلفي از عملكرد شناختي مشخص شده كه تحت تاثير صدا قرار مي گيرند. آبل(1990) چندين مطالعه را كه چنين اثراتي را نشان مي دادند بررسي كرد. و نشان دادند كه بازخواني اطلاعات بطور قطعي تحت تاثير صداي زمينه قرار مي گيرد گر چه اين اثر بطور ثابت از طرف ديگران تكرار نشده است(برودبنت 1979).ساير مطالعات بررسي شده توسط آبل نشان داد كه هوشياري و توجه نيز در اثر صدا آسيب مي بيند و اين اثر درمطالعات وانديك، سومان ودريس[1] (1987) هم بدست آمد. علاوه بر اين حتي اگر يك فرد در سر و صدا وظيفه شناختي اش را بخوبي انجام دهد هزينه هاي ديگري از جمله كاهش ظرفيت رواني يا فيزيولوژيكي در واكنش به درخواست هاي اضافي و افزايش خستگي پس از اتمام كار وجود خواهد داشت(ميلر 1979).بيشتر مطالعات بحث اثرات مختل كنندگي صداي زمينه را بر جنبه هاي مختلف عملكرد شناختي بررسي كرده اند. پديده اي به نام اثر گفتگوي نامربوط(ISE) وجود دارد كه در آن افرادي كه وظيفه اي را انجام مي دهند در معرض صداي زمينه (مكالمه) قرار مي گيرند كه ضرورتا به زبان فرد نيست. عملكرد افراد حتي زمانيكه خواسته شد به مكالمه گوش ندهند كاهش يافت. توجه به اين نكته در ادارات بسيار حائز اهميت است.

 
يكي از شاخص هاي اصلي و تعيين كننده عملكرد انسان سيستم  پردازش اطلاعات انسان است. در  تعاملات  انسان – سيستم فرد بايد اطلاعات را درك كند، پردازش كند و بر اساس آن اطلاعات تصميم گيري كند كه منجر به پاسخ و اقدام عملي ميشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۱:۲۵ توسط:گيتي موضوع:

نظريه برودبنت و پولتون

نظريه اين دو محقق در مورد اثرات صدا بر عملكرد شغلي متفاوت است .هر دو به قانون يركز-دادسون استناد كرده اند كه ارتباط استرس و عملكرد را بصورت شكل U وارونه بيان مي كند.

 
پولتون معتقدا است:

 
1-      صدا موجب مختل شدن گفتگوهايي مي شود كه در درون فرد جريان دارد. افراد نمي توانند آنچه را كه فكر مي كنند بشنوند.

 
2-      صدا موجب حواس پرتي مي شود.3-      صدا در مراحل اوليه مواجهه موجب افزايش مفيد تحريك فيزيولوژيك شده اما اين حالت با گذشت زمان كاهش مي يابد.برودبنت عقيده دارد:

 
1-      اثرات مخرب صدا به دليل تحريك بيش از حد است و نه به دليل تداخل با گفتگوهاي دروني و پوشش آن.

 
2-      در ترازهاي بالا قدرت توجه و درك فرد به شكل مخروط است(به دليل تحريك بيش از اندازه).يعني فرد قادر به تمركز روي همه اطلاعات نيست و تنها بر بخش مهم توجه مي كند در نتيجه خطاهايي روي مي دهد. افزايش تحريك مي تواند سبب بهبود عملكرد يا كاهش آن شود. سطحي از تحريك كه اپراتور در آن بهترين عملكرد شغلي را نشان مي دهد سطح تحريك بهينه ناميده مي شود .افزايش تحريك از اين مقدار باعث كاهش عملكرد مي شود. در مقابل اگر سطح تحريك بسيار پايين آيد افراد براي حفظ هوشياري و بيداري خود دچار مشكل مي شوند و بدين ترتيب احتمالاً عملكرد شغلي در اثر نبود تحريك يا انگيختگي لازم  كاهش مي يابد.

 
اثر صدا بر عملكرد رواني

 
عملكرد رواني در محيط هاي پر سروصدا يك مشكل هميشگي در محيط هاي كاري و زندگي بشمار مي رود. در بين آزمونهاي عملكرد وظايف محاسباتي براي برآورد پردازش رواني افراد بكار مي رود. نتايج مطالعات درباره اثرات صدا بر عملكرد اين وظايف همواره ثابت و يكسان نبوده در نتيجه توجه به عوامل فردي كه به پردازش اطلاعات اثر مي كنند مورد توجه قرار گرفته است. در بين عوامل فردي تيپ هاي شخصيتي و حساسيت ذهني به صدا بيشتر مطرح شده است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۰:۴۲ توسط:گيتي موضوع:

اثر صدا بر عملكرد جسمي

عملكرد شغلي نيز مي تواند در اثر صدا آسيب ببيند .صدا اثر خود را به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق ناراحتي يا نارضايتي شغلي به جا مي گذارد (آبل 1990)گر چه بسياري از مطالعات اوليه نشان دادند كه كارگران صنعتي ميتوانند كار خود را بدون تاثير صدا انجام دهند اما مطالعات اخير نتايج ديگري را نشان داده است. براي مثال Bragdon(1973) نشان داد كه صدا بويژه وقتي غير منتظره و ناآشنا باشد بشدت عملكرد شغلي را آسيب مي زند. علاوه بر اين مواجهه با صداي بالاي 90 دسي بل بر اساس گزارش اين محقق  باعث افزايش ميزان خطاها شده و هشداري براي وقايع و حوادث غير منتظره خواهد بود.Broadbent همچنين ، بيان مي كند كه وظايف حسي نيز در اثر صدا آسيب مي بيند.

 
اثر صدا بر عملكرد شغلي يكي از موضوعات بحث انگيز در ميان پژوهشگران بوده است(برودبنت 1978، پولتون، كرايتر 1958) يكي از مشكلات موجود در مطالعه اثر صدا بر عملكرد شغلي، گوناگوني وظايف و صداها ست. صدا مي تواند منقطع و يا پيوسته بوده ،موسيقي يا صداي سفيد باشد. وظايف ممكن است به صورت دستي- مهارتي(اعمال خودكار) ، فكري باشد. مطالعات انجام گرفته تمامي شرايط موجود از نظر نوع وظيفه و نوع صدا را در بر نمي گيرند بطور كلي در هر يك دامنه محدودي از شرايط ممكن بررسي شده اند.

 
نظريات موجود در رابطه با اثرات صدا بر عملكرد

 
نظريه مركب: اين نظريه توسط گلاس و سينگر(1972) بيان شده شامل چهار عامل به قرار زير است:

 
1-اثر پوششي(Masking)

 
2- ايجاد حواس پرتي

 
3- افزايش تحريك يا انگيختگي

 
4- انتقال

 
در زماني كه صدا براي اولين بار پخش مي شود سطح انگيختگي افزايش مي يابد. افزايش سطح تحريك هم باعث بهبود عملكرد شده و هم فرد را به مبارزه با اثرات تخريبي پوششي صدا و حواس پرتي ترغيب مي كند. اما پس از مدتي سطح تحريك به كمتر از حد طبيعي كاهش مي يابد. از اين مرحله به بدن عملكرد دچار افت مي شود .در اين مرحله است كه به موازات كاهش تحريك اثرات تخريبي پوششي و حواس پرتي صدا عملكرد را دچار نقصان مي كند.

 
انتقال مي تواند از محيط بي سر وصدا به محيط پر سر و صدا باشد(انتقال منفي) و يا از شرايط صدا به سكوت (انتقال مثبت) . اين انتقال خواه بلافاصله و خواه چند روز پس از مواجهه رخ دهد تاثيراتي بر عملكرد دارد كه ميتواند بهبود يا تضعيف عملكرد  باشد.

 
نظريه برودبنت و پولتوننظريه اين دو محقق در مورد اثرات صدا بر عملكرد شغلي متفاوت است .هر دو به قانون يركز-دادسون استناد كرده اند كه ارتباط استرس و عملكرد را بصورت شكل U وارونه بيان مي كند.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۹:۵۱ توسط:گيتي موضوع:

برقراري روشهاي اجرايي

  نياز سنجي آموزش براي كليه پرسنل مؤثر بر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

–  مكانيزم برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ، برگزاري دوره هاي مورد نياز در داخل يا خارج سازمان ، بسته به نوع  آموزش مورد نياز .

– حضور و غياب و نظر سنجي دوره ها .

–  اندازه گيري اثر بخشي آموزشهاي انجام شده براي پرسنل آموزش ديده.

– ثبت سوابق آموزشي پرسنل .

5-3- طرح ريزي براي شناسايي خطرات، ارزيابي و كنترل ريسك:

ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي در سازمان به منظور شناسايي مداوم خطرات، ارزيابي ريسكها و اجراي اقدامات كنترلي لازم شامل:

    كليه فعاليتهاي عادي و غير عادي.
    كليه افرادي كه محيط كار دسترسي و رفت و آمد دارند (شامل پيمانكاران و … ).
    توجه به دامنه، طبيعت و زمان فعاليتها به منظور اطمينان از كنشي بودن آن به جاي واكنشي .
    توانايي طبقه بندي ريسكها و شناسايي ريسكهايي كه بايد بر اساس اقدامات تعريف شده در اهداف و برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي حذف و يا كنترل شوند .

6-3- كنترل عمليات:

    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مدون براي پوشش دادن موقعيتهايي كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي و اهداف كلان و خرد زيست محيطي و ايمني و بهداشت شود
    تعيين معيارهاي عملياتي در روشهاي اجرايي
    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مرتبط با ريسكها و جنبه هاي زيست محيطي شناخته شده در محصولات، تجهيزات و خدمات خريداري شده و يا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهاي اجرايي و…

7-3- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري:

    شناسايي احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

– پيشگيري و كاهش امكان بروز بيماريها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

–  پيشگيري و كاهش پيامدهاي زيست محيطي مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

8-3- جنبه هاي زيست محيطي:

    شناسايي جنبه هاي زيست محيطي فعاليتها، محصولات يا خدمات
    تعيين جنبه هاي زيست محيطي كه داراي پيامد بارز و غير بارز بر محيط زيست مي باشند.
    اطمينان از لحاظ شدن جنبه هاي مرتبط با اين پيامدهاي بارز زيست محيطي در اهداف كلان زيست محيطي سازمان.
    به روز آوري اطلاعات مربوط به اين جنبه هاي بارز و غير بارز زيست محيطي

9-3- ارزيابي انطباق :

    ايجاد مكانيزمي براي ارزيابي دوره اي سيستم زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با الزامات قانوني سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با اهداف و برنامه هاي عملياتي سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت

10-3- ارتباطات :

    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات داخلي سطوح مختلف سازمان
    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات بيروني در خصوص جنبه هاي زيست محيطي
    ايجاد مكانيزمي براي پاسخگويي به طرفهاي ذي نفع برون سازماني

11-3- اقدامات اصلاحي /  پيشگيرانه :

–  تعيين مكانيزم رفع موارد نامنطبق ، پيشگيري از بروز موارد عدم انطباق و بررسي و ريشه يابي علل بوجود آمدن مشكل .

–  پيگيري اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئوليت انجام ، مهلت اجرا ، بررسي اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن آنها به همراه صدور اقدامات پيشگيرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

12-3- پايش و اندازه گيري :

–  طراحي تمام مراحل فوق بصورتي است كه كليه فعاليتهاي مذكور قابليت اندازه گيري و تبديل به عدد و نمودارهاي آماري را دارد ، بطوريكه با ديدن آن به راحتي به نقاط ضعف و قوت جاي جاي سازمان پي خواهيم برد .

–  تعيين مكانيزم ارائه گزارشات لازم و مورد نياز سيستم و مديريت ارشد سازمان با استفاده از تكنيكهاي آماري  .

–  تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماري از كليه واحد هاي سازمان ، مشخص شدن وضعيت كلي اثر بخشي سيستم ، مغايرت ها ، مشكلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل اطلاعات و اهداف از پيش تعيين شده ، تعيين روشهاي اندازه گيري رضايت مشتريان ( داخلي/ خارجي )

13-3- مميزي داخلي :

–  طراحي مكانيزمي جهت بازبيني و بازرسي عملكرد سيستم توسط نيروهاي داخلي سازمان دربازه هاي زماني مشخص با آموزش مميزين داخلي ، برنامه ريزي مميزي داخلي ، تهيه چك ليست هاي مميزي ، اجراي مميزي داخلي و ثبت مشاهدات مميزي و موارد عدم انطباق مميزي .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۶:۲۸ توسط:گيتي موضوع:

علم مديريت

اهميت استفاده ار ابزارها و روشهاي نوين در علوم مختلف بر پايه تجارب و تخصّصهاي جهاني و استانداردهاي مدوّن شده بويژه در « علم مديريت » بر هيچكس پوشيده نيست .

در سازمانهاي خدماتي منجمله پيمانكاران كه از جايگاه ويژه اي در كشور برخوردار است و به دليل ماهيت عملكردي ، نوع مخاطبين و سهم بالاي منابع انساني در ارائه خدمات ، بهره گيري از مديريت علمي بر پايه بهبود مستمر و رضايت مشتري ، نقش حياتي و بسيار مهمي را ايفا مي نمايد .

با يكپارچه سازي در سطوح مختلف مديريت ، « منجمله تغييرات ، تأخير ، عدم آموزش در بكارگيري صحيح منابع ، سوء برداشت از دستورالعملهاي كاري ، عدم ترسيم دقيق جريان كار و شرح وظايف و عدم پيگيري كامل نقاط ضعف ياد شده تا رفع مشكل و دوباره كاريها » مرتفع مي گردد .

در اين طرح سعي بر آن شده كه مواردي كاملاً كاربردي و قابل اجرا بر پايه استاندارد جهاني مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت بيان گردد .

نكته مهم : كليه موارد مندرج در اين طرح توسط كارشناسان اين شركت بطور كامل در سازمانها طراحي و پياده سازي شده و    دوره هاي عملي و آموزشهاي لازم در حين استقرار سيستم توسط كارشناسان و مدرسان مجرّب ارائه مي گردد .  

بر اساس اين نظام كليه مدارك و مستندات ( فرمها ، روشهاي اجرايي ، دستورالعملها و … ) و بطور كلي عمليات و فعاليت واحدها با رويكردي فرآيندي طراحي شده و قابليت اندازه گيري و تبديل به نمودارهاي گوياي آماري را پيدا مي كنند .

بديهي است استقرار اين سيستمها با حداقل تغييرات در وضع موجود و قابليت اجراي ساده و صحيح امكانپذير است .

با اجراي اين استانداردها ابزارهاي لازم در ارزيابي عملكرد سازمان در تمامي بخشها در اختيار مديران قرار مي گيرد و با توجه به شاخصهايي كه براي هر نمودار تعريف مي شود ، موارد قوت شناسائي شده ، تقويت و الگو برداري گرديده و قابل تعميم به ساير بخشها و واحدها مي باشد . نقاط ضعف نيز نمايان شده و در فرآيندي ثبت شده و ضمن تشخيص كارشناسي علل ريشه اي مشكلات ، در اقداماتي اصلاحي و عملياتي رفع مي گردند .

اين استانداردها با تكيه بر رويكرد فرآيندي و منطق بهبود مستمر ،  تمركز دارد كه با استقرار آن ،  فرآيندها و فعاليتهاي جاري سازمان بهبود يافته و نهايتاً اجراي صحيح آن منجر به ارائه خدماتي با كيفيت و تأمين رضايت مشتريان مي گردد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۳:۵۴ توسط:گيتي موضوع:

روش اجرايي مديريت تغيير

روش اجرايي مديريت تغيير

عبارت است از سلسله مراحل مصوبي كه در طي تغييرات، شناسايي ، ارزيابي ، تصميم گيري ، اجرا وپيگيري مي شود. هدف از تهيه اين روش اجرايي اين است كه مطمئن شويم تغييرات توسط افراد آگاه وبا تجربه اي مرور وتائيد مي شوند. تمام سازمان ها بايد خط مشي و روش اجرايي در رابطه با مديريت تغيير داشته باشند. در هنگام ايجاد خط مشي و تهيه روش اجرايي MOC بايد مسائل فرهنگي و چگونگي نوع ارتباطات بين كاركنان در نظر گرفته شود. مديريت تغيير يك كار گروهي و تيمي است. زماني كه يك پيشنهاد بطورغير رسمي داده مي شود و در مقابل اين پيشنهاد يك اقدام رسمي مانند ثبت آن در فرم هاي مخصوص صورت ميگيرد در حقيقت فرايند بصورت رسمي آغاز گرديده است. مدير HSE بايد از اينكه روش اجرايي MOC و خط مشي مربوط به آن تهيه گرديده و همه مستندات قبل از اجراي تغييرات موجود بوده ، اطمينان حاصل نمايد همچنين يك نفر بايد مسئوليت هماهنگي اجراي تغييرات را بر عهده داشته باشد، درتاسيسات بزرگ معمولاً يك گروه جداگانه اي مسئول انجام امور مربوط به مديريت تغيير هستند .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۲:۴۱ توسط:گيتي موضوع:

عمليات و فرآيندها

تمام تاسيسات ، عمليات و فرآيندها همواره درحال تغييرند. اغلب تغييرات درتجهيزات ، موادو فرآيندها بمنظور افزايش بهره وري و كنترل ايجاد مي شوند و يا تغييرات مي توانند مربوط به انتقال كاركنان ازفرآيندي به فرآيندي ديگر باشد. هرتغييري درنيروي انساني ، تجهيزات ، فرآيندها ورويه هاي سازمان احتمال بوجود آوردن خطرات جديد بربهداشت ، ايمني ومحيط زيست را خواهد داشت بنابراين تمامي تغييرا ت بايد مورد ملاحظه قرار گيرند اين موارد نه فقط شامل تغييرات مربوط به تجهيزات بلكه شامل تغيير در ساختارسازماني نيز مي شوند. طرحهاي مربوط به تغييرات بايستي مشخص كننده جنبه هاي مختلف HSE ناشي ازمراحل مختلف توسعه وبراي اطمينان يافتن ازاين مهم باشد كه ريسكهاي بهداشت وايمني يا تاثيرات سوء بر محيط زيست به حداقل مي رسند. تغييراتي كه مي تواند نقاط بحراني HSE را تحت تاثير قرار دهند بايد قبل از اعمال بطور سيستماتيك مورد بررسي همه جانبه قرارگرفته وهرگونه اصلاحي كه لازم است، درسيستم مديريت HSE بوجود آورد تا بااجرا آن خللي درروند عملكرد HSE پديد نيايد. هدف از اين مقاله ارائه نكاتي جهت موفقيت يك برنامه مديريت تغيير ، بيان راههايي بمنظور ايجاد ، اجرا وتكميل روند مديريت تغيير مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۱:۵۸ توسط:گيتي موضوع:

اداره هواشناسي سازمان ملل متحد

بر اساس گزارش اداره هواشناسي سازمان ملل متحد ميانگين درجه حرارت كره زمين در سال 2010 ممكن است به رقم بيسابقه اي برسد.

به گفته كارشناسان ميانگين حرارت جهاني در اين سال 14/58 درجه سانتيگراد خواهد بود كه 0/58 سانتيگراد بالاتر از ميانگين 14 درجه اي سالهاي اخير بوده است.

گفته مي شود تغييرات اقليمي همراه با گرم شدن مناطق استوايي اقيانوس اطلس از عوامل افزايش درجه حرارت سال آينده كره زمين هستند.

سال 1998 با ميانگين 14/52 درجه سانتي گراد گرمترين سال گزارش شده است.

در بيانيه اداره هواشناسي سازمان ملل متحد آمده است: "پيش بيني اخير دانشمندان ما نشان مي دهد حرارت جهاني تقريبا شش دهم سانتي گراد بالاي ميانگين سالهاي 1961 تا 1990 خواهد بود."

"اين به اين معناست كه از 1860 تاكنون كه ثبت درجه حرارت آغاز شده، احتمالا هيچ سالي به گرمي سال آينده (2010) نخواهد بود."

اما اين اداره تاكيد كرده اين پيش بيني قطعي نيست، بخصوص اگر ال نينو (گرمايش سطح آبهاي اقيانوس اطلس كه حرارت عمق اقيانوس را به جو مي فرستد) ناگهان كاهش يابد و يا آتش فشاني دچار فوران شديد شود.

اداره هواشناسي سازمان ملل متحد با همكاري دانشگاه ايست آنگليا يكي از سه مركزي است كه ثبت درجه حرارت جهاني را بر عهده دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۱:۱۰ توسط:گيتي موضوع: