دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي .

دستورالعمل اجراي نكات ايمني ، بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

برقراري روشهاي اجرايي

  نياز سنجي آموزش براي كليه پرسنل مؤثر بر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

–  مكانيزم برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ، برگزاري دوره هاي مورد نياز در داخل يا خارج سازمان ، بسته به نوع  آموزش مورد نياز .

– حضور و غياب و نظر سنجي دوره ها .

–  اندازه گيري اثر بخشي آموزشهاي انجام شده براي پرسنل آموزش ديده.

– ثبت سوابق آموزشي پرسنل .

5-3- طرح ريزي براي شناسايي خطرات، ارزيابي و كنترل ريسك:

ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي در سازمان به منظور شناسايي مداوم خطرات، ارزيابي ريسكها و اجراي اقدامات كنترلي لازم شامل:

    كليه فعاليتهاي عادي و غير عادي.
    كليه افرادي كه محيط كار دسترسي و رفت و آمد دارند (شامل پيمانكاران و … ).
    توجه به دامنه، طبيعت و زمان فعاليتها به منظور اطمينان از كنشي بودن آن به جاي واكنشي .
    توانايي طبقه بندي ريسكها و شناسايي ريسكهايي كه بايد بر اساس اقدامات تعريف شده در اهداف و برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي حذف و يا كنترل شوند .

6-3- كنترل عمليات:

    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مدون براي پوشش دادن موقعيتهايي كه نبود آنها ممكن است منجر به انحراف از خط مشي و اهداف كلان و خرد زيست محيطي و ايمني و بهداشت شود
    تعيين معيارهاي عملياتي در روشهاي اجرايي
    ايجاد و برقراري روشهاي اجرايي مرتبط با ريسكها و جنبه هاي زيست محيطي شناخته شده در محصولات، تجهيزات و خدمات خريداري شده و يا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهاي اجرايي و…

7-3- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري:

    شناسايي احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

– پيشگيري و كاهش امكان بروز بيماريها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

–  پيشگيري و كاهش پيامدهاي زيست محيطي مرتبط با حوادث و موقعيتهاي اضطراري

8-3- جنبه هاي زيست محيطي:

    شناسايي جنبه هاي زيست محيطي فعاليتها، محصولات يا خدمات
    تعيين جنبه هاي زيست محيطي كه داراي پيامد بارز و غير بارز بر محيط زيست مي باشند.
    اطمينان از لحاظ شدن جنبه هاي مرتبط با اين پيامدهاي بارز زيست محيطي در اهداف كلان زيست محيطي سازمان.
    به روز آوري اطلاعات مربوط به اين جنبه هاي بارز و غير بارز زيست محيطي

9-3- ارزيابي انطباق :

    ايجاد مكانيزمي براي ارزيابي دوره اي سيستم زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با الزامات قانوني سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت
    ارزيابي ادواري انطباق با اهداف و برنامه هاي عملياتي سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت

10-3- ارتباطات :

    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات داخلي سطوح مختلف سازمان
    ايجاد مكانيزمي براي تعيين ارتباطات بيروني در خصوص جنبه هاي زيست محيطي
    ايجاد مكانيزمي براي پاسخگويي به طرفهاي ذي نفع برون سازماني

11-3- اقدامات اصلاحي /  پيشگيرانه :

–  تعيين مكانيزم رفع موارد نامنطبق ، پيشگيري از بروز موارد عدم انطباق و بررسي و ريشه يابي علل بوجود آمدن مشكل .

–  پيگيري اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئوليت انجام ، مهلت اجرا ، بررسي اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن آنها به همراه صدور اقدامات پيشگيرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت  .

12-3- پايش و اندازه گيري :

–  طراحي تمام مراحل فوق بصورتي است كه كليه فعاليتهاي مذكور قابليت اندازه گيري و تبديل به عدد و نمودارهاي آماري را دارد ، بطوريكه با ديدن آن به راحتي به نقاط ضعف و قوت جاي جاي سازمان پي خواهيم برد .

–  تعيين مكانيزم ارائه گزارشات لازم و مورد نياز سيستم و مديريت ارشد سازمان با استفاده از تكنيكهاي آماري  .

–  تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماري از كليه واحد هاي سازمان ، مشخص شدن وضعيت كلي اثر بخشي سيستم ، مغايرت ها ، مشكلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحي / پيشگيرانه ، اندازه گيري و تجزيه و تحليل اطلاعات و اهداف از پيش تعيين شده ، تعيين روشهاي اندازه گيري رضايت مشتريان ( داخلي/ خارجي )

13-3- مميزي داخلي :

–  طراحي مكانيزمي جهت بازبيني و بازرسي عملكرد سيستم توسط نيروهاي داخلي سازمان دربازه هاي زماني مشخص با آموزش مميزين داخلي ، برنامه ريزي مميزي داخلي ، تهيه چك ليست هاي مميزي ، اجراي مميزي داخلي و ثبت مشاهدات مميزي و موارد عدم انطباق مميزي .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۶:۲۸ توسط:گيتي موضوع:

علم مديريت

اهميت استفاده ار ابزارها و روشهاي نوين در علوم مختلف بر پايه تجارب و تخصّصهاي جهاني و استانداردهاي مدوّن شده بويژه در « علم مديريت » بر هيچكس پوشيده نيست .

در سازمانهاي خدماتي منجمله پيمانكاران كه از جايگاه ويژه اي در كشور برخوردار است و به دليل ماهيت عملكردي ، نوع مخاطبين و سهم بالاي منابع انساني در ارائه خدمات ، بهره گيري از مديريت علمي بر پايه بهبود مستمر و رضايت مشتري ، نقش حياتي و بسيار مهمي را ايفا مي نمايد .

با يكپارچه سازي در سطوح مختلف مديريت ، « منجمله تغييرات ، تأخير ، عدم آموزش در بكارگيري صحيح منابع ، سوء برداشت از دستورالعملهاي كاري ، عدم ترسيم دقيق جريان كار و شرح وظايف و عدم پيگيري كامل نقاط ضعف ياد شده تا رفع مشكل و دوباره كاريها » مرتفع مي گردد .

در اين طرح سعي بر آن شده كه مواردي كاملاً كاربردي و قابل اجرا بر پايه استاندارد جهاني مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت بيان گردد .

نكته مهم : كليه موارد مندرج در اين طرح توسط كارشناسان اين شركت بطور كامل در سازمانها طراحي و پياده سازي شده و    دوره هاي عملي و آموزشهاي لازم در حين استقرار سيستم توسط كارشناسان و مدرسان مجرّب ارائه مي گردد .  

بر اساس اين نظام كليه مدارك و مستندات ( فرمها ، روشهاي اجرايي ، دستورالعملها و … ) و بطور كلي عمليات و فعاليت واحدها با رويكردي فرآيندي طراحي شده و قابليت اندازه گيري و تبديل به نمودارهاي گوياي آماري را پيدا مي كنند .

بديهي است استقرار اين سيستمها با حداقل تغييرات در وضع موجود و قابليت اجراي ساده و صحيح امكانپذير است .

با اجراي اين استانداردها ابزارهاي لازم در ارزيابي عملكرد سازمان در تمامي بخشها در اختيار مديران قرار مي گيرد و با توجه به شاخصهايي كه براي هر نمودار تعريف مي شود ، موارد قوت شناسائي شده ، تقويت و الگو برداري گرديده و قابل تعميم به ساير بخشها و واحدها مي باشد . نقاط ضعف نيز نمايان شده و در فرآيندي ثبت شده و ضمن تشخيص كارشناسي علل ريشه اي مشكلات ، در اقداماتي اصلاحي و عملياتي رفع مي گردند .

اين استانداردها با تكيه بر رويكرد فرآيندي و منطق بهبود مستمر ،  تمركز دارد كه با استقرار آن ،  فرآيندها و فعاليتهاي جاري سازمان بهبود يافته و نهايتاً اجراي صحيح آن منجر به ارائه خدماتي با كيفيت و تأمين رضايت مشتريان مي گردد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۳:۵۴ توسط:گيتي موضوع:

روش اجرايي مديريت تغيير

روش اجرايي مديريت تغيير

عبارت است از سلسله مراحل مصوبي كه در طي تغييرات، شناسايي ، ارزيابي ، تصميم گيري ، اجرا وپيگيري مي شود. هدف از تهيه اين روش اجرايي اين است كه مطمئن شويم تغييرات توسط افراد آگاه وبا تجربه اي مرور وتائيد مي شوند. تمام سازمان ها بايد خط مشي و روش اجرايي در رابطه با مديريت تغيير داشته باشند. در هنگام ايجاد خط مشي و تهيه روش اجرايي MOC بايد مسائل فرهنگي و چگونگي نوع ارتباطات بين كاركنان در نظر گرفته شود. مديريت تغيير يك كار گروهي و تيمي است. زماني كه يك پيشنهاد بطورغير رسمي داده مي شود و در مقابل اين پيشنهاد يك اقدام رسمي مانند ثبت آن در فرم هاي مخصوص صورت ميگيرد در حقيقت فرايند بصورت رسمي آغاز گرديده است. مدير HSE بايد از اينكه روش اجرايي MOC و خط مشي مربوط به آن تهيه گرديده و همه مستندات قبل از اجراي تغييرات موجود بوده ، اطمينان حاصل نمايد همچنين يك نفر بايد مسئوليت هماهنگي اجراي تغييرات را بر عهده داشته باشد، درتاسيسات بزرگ معمولاً يك گروه جداگانه اي مسئول انجام امور مربوط به مديريت تغيير هستند .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۲:۴۱ توسط:گيتي موضوع:

عمليات و فرآيندها

تمام تاسيسات ، عمليات و فرآيندها همواره درحال تغييرند. اغلب تغييرات درتجهيزات ، موادو فرآيندها بمنظور افزايش بهره وري و كنترل ايجاد مي شوند و يا تغييرات مي توانند مربوط به انتقال كاركنان ازفرآيندي به فرآيندي ديگر باشد. هرتغييري درنيروي انساني ، تجهيزات ، فرآيندها ورويه هاي سازمان احتمال بوجود آوردن خطرات جديد بربهداشت ، ايمني ومحيط زيست را خواهد داشت بنابراين تمامي تغييرا ت بايد مورد ملاحظه قرار گيرند اين موارد نه فقط شامل تغييرات مربوط به تجهيزات بلكه شامل تغيير در ساختارسازماني نيز مي شوند. طرحهاي مربوط به تغييرات بايستي مشخص كننده جنبه هاي مختلف HSE ناشي ازمراحل مختلف توسعه وبراي اطمينان يافتن ازاين مهم باشد كه ريسكهاي بهداشت وايمني يا تاثيرات سوء بر محيط زيست به حداقل مي رسند. تغييراتي كه مي تواند نقاط بحراني HSE را تحت تاثير قرار دهند بايد قبل از اعمال بطور سيستماتيك مورد بررسي همه جانبه قرارگرفته وهرگونه اصلاحي كه لازم است، درسيستم مديريت HSE بوجود آورد تا بااجرا آن خللي درروند عملكرد HSE پديد نيايد. هدف از اين مقاله ارائه نكاتي جهت موفقيت يك برنامه مديريت تغيير ، بيان راههايي بمنظور ايجاد ، اجرا وتكميل روند مديريت تغيير مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۱:۵۸ توسط:گيتي موضوع:

اداره هواشناسي سازمان ملل متحد

بر اساس گزارش اداره هواشناسي سازمان ملل متحد ميانگين درجه حرارت كره زمين در سال 2010 ممكن است به رقم بيسابقه اي برسد.

به گفته كارشناسان ميانگين حرارت جهاني در اين سال 14/58 درجه سانتيگراد خواهد بود كه 0/58 سانتيگراد بالاتر از ميانگين 14 درجه اي سالهاي اخير بوده است.

گفته مي شود تغييرات اقليمي همراه با گرم شدن مناطق استوايي اقيانوس اطلس از عوامل افزايش درجه حرارت سال آينده كره زمين هستند.

سال 1998 با ميانگين 14/52 درجه سانتي گراد گرمترين سال گزارش شده است.

در بيانيه اداره هواشناسي سازمان ملل متحد آمده است: "پيش بيني اخير دانشمندان ما نشان مي دهد حرارت جهاني تقريبا شش دهم سانتي گراد بالاي ميانگين سالهاي 1961 تا 1990 خواهد بود."

"اين به اين معناست كه از 1860 تاكنون كه ثبت درجه حرارت آغاز شده، احتمالا هيچ سالي به گرمي سال آينده (2010) نخواهد بود."

اما اين اداره تاكيد كرده اين پيش بيني قطعي نيست، بخصوص اگر ال نينو (گرمايش سطح آبهاي اقيانوس اطلس كه حرارت عمق اقيانوس را به جو مي فرستد) ناگهان كاهش يابد و يا آتش فشاني دچار فوران شديد شود.

اداره هواشناسي سازمان ملل متحد با همكاري دانشگاه ايست آنگليا يكي از سه مركزي است كه ثبت درجه حرارت جهاني را بر عهده دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۰۱:۱۰ توسط:گيتي موضوع: